Webbutik

MENY

Riksintresseprecisering Bromma Stockholm Airport

Dokumentbeteckning: 2015:033

Det nya EASA regelverket innebär att hinderytorna för Bromma flygplats har förändrats från 01 november 2017. Kommissionens förordning (EU) nr 139/2014 möjliggör ett annat sett att definiera den horisontella ytan för banor kortare än 1 800 meter.
Karta med nya hinderytor Brommaflygplats går att ladda ner via denna länk:
Hinderfrihetsytor, Bromma flygplats

Shapefiler för GIS finns att få via Cecilia Häckner, cecilia.hackner@trafikverket.se

Artikelnr: TV000203

Bromma flygplats har redovisats som riksintresse sedan 1989. I beslutet anges inte någon närmare avgränsning av vilka områden som ingår eller berörs av riksintresset.

Länsstyrelsen begärde i en skrivelse daterad 2014-02-11 att Trafikverket skulle ta fram en avgränsning av riksintresset
för Bromma flygplats. Trafikverket Region Stockholm har i samverkan med Swedavia tagit fram denna rapport. Arbetet har bedrivits i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stad.

Denna riksintresseprecisering gäller tills att den uppdateras eller tills att beslut fattas om att riksintresset ska upphävas. Flygplatsens nuvarande markupplåtelseavtal med Stockholms stad gäller till och med år 2038.

Rapporten redovisar de anspråk som följer med riksintresset, i form av influensområden. Den ska tjäna som underlag för kommunernas fysiska planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters handläggning som berör riksintresset.