Webbutik

MENY

Resursbehov inom utvecklingsanslaget - En underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 − 2033 och 2022 − 2037

Dokumentbeteckning: 2020:184

Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att uppdra åt Trafikverket att ta fram ett inriktnings-underlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder; 2022 – 2033 och 2022 – 20371.

Rapporten redovisar uppdaterade resursbehov inom utvecklingsanslaget för Nationell plan för transportsystemet 2018–2029.
Artikelnr: TVD-68175

Resursbehov beskrivs inom följande:

• Namngivna platsbundna investeringar inklusive så kallade nationella projekt
• Namngivna systemövergripande större investeringar (nationella projekt)
• Trimnings- och miljöåtgärder
• Övrig verksamhet inom utveckling, dvs. verksamhet som, utöver namngivna - och övriga investeringar, bidrar till utveckling av transportsystem
• Tänkbara nya satsningar och andra behov samt • Övrig verksamhet inom utvecklingsanslaget

I bedömningen av förändrade resursbehov har ny kunskap om planeringsläget inkluderats så långt den är känd. Det kan exempelvis handla om ändrade kostnader i olika objekt eller ny kunskap om brister och de nya åtgärdsbehov som kan följa av samhällsutvecklingen.