Webbutik

MENY

Regeringsuppdrag om Trafikverkets klimatanpassningsarbete

Dokumentbeteckning: 2018:195

I Regleringsbrevet för 2018 fick Trafikverket i uppdrag att redovisa hur genomförande av Handlingsplan för Trafikverkets klimatanpassningsstrategi fortskrider.

Eftersom arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen är ett pågående arbete redovisas uppdraget i form av en nulägesanalys. I rapporten förklaras också vad som styr klimatanpassningsarbetet i Sverige, hur klimatet väntas förändras samt vilka effekter detta får för Trafikverket och den anläggning myndigheten förvaltar. Genomförda åtgärder redovisas som utförda aktiviteter i handlingsplanen.
Artikelnr: TVD-40802