Webbutik

MENY

Råd och rekommendationer vid uppförande av bullerdämpande vallar och skärmar

Dokumentbeteckning: 2006:94

Buller definieras som oönskat ljud och upplevelsen av denna störning är därför i hög grad individuellt betingad. Många människor är utsatta för vägtrafikbuller högre än de riktvärden för trafikbuller som är beslutade av Riksdagen (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53). Förutom trafiken i sig är omgivningens känslighet, avståndet till vägen och höjdläget avgörande för trafikbullerstörningen. Genom en lämplig lokalisering kan bullerproblem därför redan i tidig planering förebyggas. Där inte tillräckliga avstånd kan nås, är vallar och skärmar tänkbara lösningar, andra möjligheter är fasadåtgärder och fönsterbyten. När vallar eller skärmar uppförs är det viktigt att placering och utformning sker med hänsyn till trafiksäkerhet, landskapsbild och värdefulla natur- och kulturvärden.
Detta dokument är avsett som en handledning för kommuner, enskilda personer och Vägverkets personal vid hantering av ärenden som gäller bullerskydd vid eller intill allmän väg.
Artikelnr: TV12203