Webbutik

MENY

Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2018

Dokumentbeteckning: 2018:087

På uppdrag av regeringen tar Trafikverket fram och tillhandahåller aktuella trafikprognoser. För närvarande sker en mindre uppdatering av dessa vartannat år. En större uppdatering av alla förutsättningar, verktyg och basprognoser genomförs vart fjärde år, då även alla samhällsekonomiska analyser i nationella och regionala planerna ses över.
Artikelnr: TVD-55992

I denna rapport presenteras resultatet av en mindre uppdatering, i form av en basprognos för godstransporter i Sverige för flyg, järnväg, sjöfart och väg fram till år 2040. Basprognosen är avsedd att utgöra det mest troliga scenariot, givet de förutsättningar och delprognoser som antagits. Dessa förutsättningar och delprognoser rör bland annat ekonomins utveckling, varuvärdenas förändring, utrikeshandelns tillväxt, framtida transittrafik.  Dessutom presenteras ett antal känslighetsanalyser med alternativa antaganden om tillväxttakt i efterfrågematriserna, bränsleskatter, kilometerskatter, malmtransporter, tunga lastbilar, långa tåg, m.m. Syftet med känslighetsanalyserna är först och främst att få perspektiv på Basprognosen och hur nivåerna i den påverkas av olika faktorer där det råder osäkerhet.