Webbutik

MENY

Precisering av riksintresse för kommunikationer - Karlskrona hamn

Dokumentbeteckning: 2020:141

I den här rapporten preciseras Trafikverkets anspråk på riksintresset Karlskrona hamn. Preciseringen beskriver de olika hamndelarnas funktion och visar vilka hamndelar som är av riksintresse. Preciseringen av riksintresset ska fungera som underlag för kommunens fysiska planering utifrån plan- och bygglagen och tillståndsprövning enligt miljöbalken. Preciseringen ska också fungera som underlag för länsstyrelsens, Trafikverkets och andra myndigheters handläggning av olika ärenden.
Artikelnr: TVD-62172
Related Files