Webbutik

MENY

Precisering av riksintresse Ängelholms flygplats

Dokumentbeteckning: 2012:006

Rapporten visar Trafikverkets anspråk på riksintresset Ängelholm flygplats tillsammans med flygplatsens influensområden. Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av mark som direkt används eller kan komma att användas för luftfartens behov. Viss markanvändning utanför riksintresseområdet kan försvåra eller omöjliggöra flygverksamheten vid flygplatsen. Även influensområden för flygbuller, flyghinder och elektromagnetisk störning definieras i rapporten.
Artikelnr: TV17200