Webbutik

MENY

Planering och utformning för fotgängare med fokus på personer med synnedsättningar

Dokumentbeteckning: 2016:170

 

Trafikverket har ansvar för att förverkliga den beslutade funktionshinderspolitiken, som regleras i regeringsuppdrag och i en särskild förordning, SFS 2014:135. Trafikverket ska vara ett föredöme när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och bidra till allas delaktighet i samhället.

 

Syftet med den föreliggande kunskapssammanställningen är att samla den kunskap som finns utifrån den forskning, som finansierats av Trafikverket (och även tidigare Vägverket) liksom på den kunskap som finns genom beprövad erfarenhet. Avsikten är att visa hur man kan utforma utemiljön för personer med synnedsättningar även då hänsyn tagits till andra gruppers behov. Genom denna skrift vill Trafikverket bidra till att öka tillgängligheten och
användbarheten till transportsystemets olika delar. Alla ska, oavsett förmågor, kunna ta sig fram i utemiljön

Artikelnr: NP-2917