Webbutik

MENY

Planering inför Mobility Management-åtgärder i byggskedet

Publikationen trycks upp vid beställning. Räkna med cirka åtta arbetsdagar för tryck och leverans. En avgift för porto tillkommer.

Dokumentbeteckning: 2015:034

I Sveriges städer tilltar trafikströmmarna och transportsystemens störningskänslighet ökar. Byggnationer på och längs väg och järnväg kan skapa lokala problem för kringboende och trafikanter, men störningarna kan också fortplanta sig i större geografiska områden och transportsystem.

Det är Trafikverkets ambition att skapa största möjliga värde för sina kunder - medborgare och näringsliv. Transportsystemet ska underlätta det dagliga livet genom att erbjuda medborgarna smidiga resor till arbete, affär, skola, fritidsaktivitet eller annat. Näringslivet och offentlig verksamhet behöver ett tillgängligt, tillförlitligt, effektivt och säkert transportsystem.

För att åstadkomma verklig kundnytta måste transportsystemet fungera även när det uppkommer störningar i samband med bygg- och underhållsarbeten. Det måste synas att alla resenärer är viktiga, med en extra tonvikt på kollektivtrafikanter, cyklister och fotgängare.

Genom att tillföra mobility management (MM) i byggskedet till Trafikverkets åtgärdsarsenal för störningshantering kan biltrafiken minskas i sin helhet (se faktaruta) och framkomlighet och tillgänglighet för olika trafikantslag förbättras avsevärt.
Artikelnr: POD000116
228,00 kr