Webbutik

MENY

Parkering som styrmedel för att minska arbetspendling med bil - en undersökning av arbetet i tio svenska kommuner

Dokumentbeteckning: 2012:127

I takt med ökad trängsel och miljöpåverkan har bilen och därmed även parkering, börjat ifrågasättas som självklara element i stadskärnorna. Med hållbar stadsplanering som utgångspunkt har många kommuner som mål att öka andelen gång- cykel- och kollektivresenärer, samtidigt som andelen bilresenärer ska minska. I det arbetet kan parkering vara ett effektivt styrmedel, under förutsättning att rätt åtgärder införs vid rätt tidpunkt och på rätt plats.
Artikelnr: TV17270