Webbutik

MENY

Objekt som ingår i beräkning av genomsnittlig lönsamhet av förslag Nationell plan

Dokumentbeteckning: 2017:174

En indikator för om man går mot en samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning är om de åtgärder som föreslås är samhällsekonomiskt lönsamma. Lönsamheten bedöms med hjälp av analyser som väger kostnader mot nyttor av olika åtgärder.

Artikelnr: TVD-7540

Trafikverket har gjort samhällsekonomiska analyser för de flesta namngivna investeringar som föreslås starta under planperioden. I den samhällsekonomiska analysen (SEA) vägs de effekter som kunnat kvantifieras och prissättas i kalkylen ihop med bedömning av de effekter som inte kunnat beräknas. Sammantaget bedöms om den analyserade åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam eller inte. Den samhällsekonomiska analysen presenteras tillsammans med en Fördelningsanalys och en Måluppfyllelseanalys i en Samlad Effektbedömning (SEB). På detta sätt söker en SEB beskriva samtliga effekter av en åtgärd utifrån tre olika perspektiv, samhällsekonomiskt, fördelningsmässigt och utifrån måluppfyllnad. Kunskapen om effektsamband utvecklas kontinuerligt, men fortfarande kvarstår kunskapsluckor inom flera områden. Detta är särskilt påtagligt när det gäller trimningsåtgärder samt drift och underhåll.