RSS

Nya produkter

Bild på Populärversion av Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg

Populärversion av Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg

Dokumentbeteckning: 2019:144

För att möta framtida utmaningar behöver andelen godstransporter på järnväg och med fartyg öka. Trafikverket har, som ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, en viktig roll för att ambitionerna ska kunna realiseras. Men transportuppläggens utformning påverkas av en rad olika faktorer och förutsättningarna ser olika ut. Regeringen har nu gett Trafikverket i uppdrag att belysa vad myndigheten kan göra för att förbättra förutsättningarna för godstransporter på järnväg och med fartyg.
Bild på Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg - redovisning av regeringsuppdrag

Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg - redovisning av regeringsuppdrag

Dokumentbeteckning: 2019:140

Målsättningen att flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart har på senare tid förtydligats och konkretiserats successivt från politiskt håll. Som ett led i det arbetet har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att:
− Inventera vilka åtgärder som Trafikverket kan vidta som skapar förutsättningar för fler godstransporter på järnväg och med fartyg.
− Redovisa förutsättningar för att utveckla de olika system som Trafikverket förvaltar så att de bättre beskriver infrastruktur för omlastning.
− Utreda förutsättningarna för och ta fram förslag till åtgärder för att öka godstransporternas nyttjandegrad i järnvägssystemet, utan att det drabbar persontrafiken med tåg.