Webbutik

MENY

Mot koldioxidsnåla godstransporter - tillväxtdynamiskt perspektiv på logistik och godstransporter fram till 2050

Dokumentbeteckning: 2013:120

I denna rapport konstaterar forskare från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet LETS att ett aktivt arbete med styrmedel är nödvändigt inom vissa områden för att nå de klimatrelaterade målen. Inom andra områden är tilltron till marknadens möjligheter att lösa problemen utan yttre påverkan större. Föreliggande rapport kan nyttjas som underlag för politiker och beslutsfattare för att hantera de utmaningar som gäller godstransporternas miljöpåverkan. Rapporten ger en delvis ny referensram för att diskutera och reducera transportutsläpp. Denna referensram bidrar till att belysa behov av strukturella förändringar samt lyfter att handlingsutrymmet för olika åtgärder varierar över tid.

Artikelnr: TV17570