Webbutik

MENY

Modellera effekter av infrastruktur på fladdermöss och deras livsmiljöer - Handledning i användandet av GIS-verktyget PREBAT

Dokumentbeteckning: 2020:231

Fladdermöss utgör 25 % av däggdjursfauna. De har mycket långsam reproduktion och på grund av den stora förändringen i landskapet med anledning av fladdermössen val av främst föda och boplatser är hälften av de påträffade arterna sällsynta i Sverige. På grund av detta har alla arter ett starkt juridisk skydd. Denna rapport tar i huvudsak upp analysering av främst skogslevande arterna som påverkas mycket negativt av vägar och järnvägar.
Artikelnr: TVD-68487

Rapporten innehåller en Beskrivning av GIS-verktyget PREBAT, som är en modellering över var i landskapet det finns stor sannolikhet att finna viktiga livsmiljöer, boplatser samt rörelsemönster för fladdermöss som bör undvikas eller där olika skyddsåtgärder bör genomföras för att minimera konflikter mellan fladdermöss och infrastruktur. Rapporten sammanfattar fladdermössens ekologi. Den beskriver vilket kartmaterial som används som ingångsmaterial i analysen och hur olika kartor som genereras i modelleringen tolkas. Slutligen beskrivs hur denna modellering kan användas för att kunna planer, bygga ny infrastruktur samt modifiera befintlig infrastruktur och ta hänsyn till fladdermöss.

Bilagorna innehåller detaljerad information över olika ingångsvärden i modelleringen samt en detaljerad manual över de olika stegen i modelleringen.