Webbutik

MENY

Miljöuppföljning utefter Göta älv - Uppföljning av bevarandemål på restaurerade strandängar i Stora Viken, Nödinge och Äskekärr 2017

Dokumentbeteckning: 2017:210

Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun be- hövde delar av strandängsmiljöerna längs Göta älv tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både naturvården och frilufts- livet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande strandängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt 172 hektar. Detta arbete kommer att pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang un- der ca 25 år.

Ett miljöuppföljningsprogram har tagits fram (Trafikverket 2017). En årlig översiktlig upp- följning av bevarandemål i skötselområden mellan 2017-2020 ingår som en del i miljöupp- följningsprogrammet. I detta pm redovisas 2017 års uppföljning av bevarandemålen.
Artikelnr: TVD-16206