Webbutik

MENY

Miljöuppföljning utefter Göta älv - Vegetationsuppföljning genom linjetaxering i Stora Viken, Nödinge och Äskekärr 2007-2018

Dokumentbeteckning: 2018:209

Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs Göta älv tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djur- livet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande strandängsmil- jöerna utefter älven på sammanlagt 172 hektar. Detta arbete kommer att pågå kon- tinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang under ca 25 år.

Det finns fler rapporter publicerade under samma projekt.
Artikelnr: TVD-37911