Webbutik

MENY

Miljöuppföljning utefter Göta älv - Uppföljning av bevarandemål i strandängsprojektets skötselområden 2018

Dokumentbeteckning: 2018:241

Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs Göta älv tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både naturvården och frilufts- livet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande strandängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt 172 hektar. Detta arbete kommer att pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang un- der ca 25 år.

Ett miljöuppföljningsprogram har tagits fram (Trafikverket, 2018a). En årlig översiktlig upp- följning av bevarandemål i skötselområden mellan 2017-2020 ingår som en del i miljöupp- följningsprogrammet. Detta pm inkluderar 2017 (Trafikverket, 2017) och redovisar 2018 års uppföljning av bevarandemålen.

Publikationen är en uppdatering av rapporten 2017:210.

Det finns fler rapporter publicerade under samma projekt
Artikelnr: TVD-39786