Webbutik

MENY

Miljöuppföljning utefter Göta älv - Fåglar på restaurerade strandängar i Stora Viken, Nödinge och Äskekärr 2015-2018

Dokumentbeteckning: 2018:242

Mellan åren 2004 och 2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs Göta älv tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande strandängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt 172 hektar. Detta arbete kommer att pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang under cirka 25 år.

Publikationen är en uppdatering av rapporten 2018:029.

Det finns fler rapporter publicerade under samma projekt.
Artikelnr: TVD-39752