Webbutik

MENY

Miljöuppföljning utefter Göta älv - fåglar på restaurerade strandängar i Stora Viken, Nödinge och Äskekärr 2015 - 2017

Dokumentbeteckning: 2018:029

Mellan åren 2004 och 2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyr- fältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen ge- nom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs Göta älv tas i an- språk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksin- tresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande strandängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt 172 hektar. Detta arbete kommer att pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang under cirka 25 år. Ett förslag till miljöuppföljningsprogram har tagits fram. Inventering av strandängsfåglar ingår som en del i miljöuppföljningsprogrammet.
Artikelnr: TVD-16209