Webbutik

MENY

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2017:167

Den 23 mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029. Den nationella planen för transportsystemet är en tolvårig plan som tas fram vart fjärde år, i detta fall åren 2018 till 2029. Planen omfattar i huvudsak åtgärder för att underhålla och utveckla statliga vägar och järnvägar, men rymmer även sjö- och luftfart samt medfinansiering. Trafikverket ska i framtagandet av planförslaget i enlighet med 6 kap. miljöbalken identifiera, beskriva samt bedöma miljökonsekvenserna. Detta dokument är miljökonsekvensbeskrivningen av planförslaget. Länsplanerna miljöbedöms av planupprättarna för respektive länsplan.
Artikelnr: TVD-7518