Webbutik

MENY

Miljöeffekter av samordnad livsmedelsdistribution i Borlänge, Gagnef och Säter

Dokumentbeteckning: 2001:12

Hösten 1999 förändrades livsmedelsdistributionen i Borlänge, Säter och Gagnef från traditionellt sätt, där livsmedelspriserna inkluderar distributionen, till en separat upphandling av distributionen. Det nya systemet innebär att flertalet av kommunernas leverantörer av livsmedel endast levererar till en distributionscentral i Borlänge. Därifrån körs sedan varje beställares varor ut i ett samordnat flöde.

TFK har studerat miljökonsekvenserna av den förändrade livsmedelsdistributionen i Borlänge, Säter och Gagnef. Sammanfattningsvis har studien visat att det finns en stor potential för miljöförbättringar genom samordnade transporter, men när det gäller den aktuella distributionen i Borlänge, Säter och Gagnef så innebär bl a restriktioner i leveranstiderna att man har relativt låg fyllnadsgrad (räknat på transporterad vikt) vid utleveranserna. I den samordnade distributionen används i genomsnitt tekniskt sett bättre fordon, med lägre bränsleförbrukning och renare motorer, men å andra sidan så innebär den lägre fyllnadsgraden att effektiviteten inte är så hög. Jämförelsen av miljöpåverkan i form av emissioner till luft före resp efter omläggningen visar därför inte på någon tydlig skillnad. Däremot finns andra positiva miljöförbättringar i mottagarnas närmiljö.

I rapporten redovisas även erfarenheterna av analysmetoden och förslag ges på hur man kan förbättra datakvaliteten i liknande studier i framtiden.

Artikelnr: TV11287