Webbutik

MENY

Mätning av inläckande vatten i bergtunnlarna inom projekt Norra länken

Dokumentbeteckning: 2011:137

Syftet med den här rapporten är att utreda hur arbetet med att mäta grundvatteninläckage i Norra länkens bergtunnlar fungerar. I detta ligger att undersöka hur väl de satta kraven på inläckaget uppnås, och att analysera de problem som finns med dagens metoder för mätning och uppsamling av inläckt vatten, för att kunna föreslå hur de kan förbättras. Det inbegriper också möjligheten att föreslå helt nya metoder för att hantera frågan om inläckande grundvatten.
Artikelnr: TV17083