Webbutik

MENY

Luftkvalitetsutredning för det statliga vägnätet i Stockholms län

Dokumentbeteckning: 2017:061

Beräkningar av trafikflöden och åtgärder för att nå miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för partiklar.
Artikelnr: TVD-37540

Denna utredning är genomförd i syfte att kartlägga luftkvaliteten utefter det statliga vägnätet i Region Stockholm samt hur många människor som idag (2015) och vid prognosåren 2020 och 2030 är utsatta för luftföroreningsnivåerna för partiklar (PM10 och PM2,5) och kvävedioxid (NO2) över miljökvalitetsnormerna (MKN) och preciseringarna i miljömålet Frisk luft utefter det statliga vägnätet. Syftet har också varit att enskilt och i jämförelse analysera alla för Trafikverket idag identifierade möjliga åtgärder för att få ner luftföroreningshalterna. I denna rapport har vi studerat möjliga effekter av sänkt hastighet, dammbindning, minskad dubbdäcksandel, utökat trängselskattesystem, minskad andel tung trafik samt minskade trafikflöden. De två senare åtgärderna är svåra att åstadkomma i ett län med en växande befolkning men har ändå tagits med för att visa på trafikmängdernas betydelse för halterna. 

Utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys är operatör för Östra Sveriges luftvårdsförbunds system för övervakning och utvärdering av luftkvalitet i regionen. Uppdragsgivare för utredningen är Trafikverket region Stockholm, tjänsteområde KS233, KS 244 och KS 245.