Webbutik

MENY

Luftkvalitet i överbyggda stationsmiljöer

Dokumentbeteckning: 2019:072

Syftet med denna rapport är att utgöra en grund för utformandet av möjliga rutiner som kan säkerställa luftkvalitén i framtida mer eller mindre slutna järnvägs- och tunnelbanestationer med avseende på hälsoeffekter.

Projektet omfattar dels en kunskapsuppdatering av en tidigare litteratursammanställning ”Hälsoeffekter av luftföroreningar i stationsmiljöer till järnvägstunnlar” från år 2013 [1] baserat på nytillkomna vetenskapliga publikationer och mätrapporter. Projektet syftar även till att, med denna kunskapsuppdatering som grund, identifiera om ytterligare studier måste utföras för att nå syftet om utformning av rutiner för riktvärden, kontrollprogram och åtgärdsplaner som säkerställer luftkvaliteten i överbyggda järnvägsstationer.
Artikelnr: TVD-39619