Webbutik

MENY

Lokalisering av extern handel - vägledning för beskrivning av effekter på trafik och miljö

Dokumentbeteckning: 2008:34

Handeln i externa och halvexterna lägen ökar kraftigt i Sverige, vilket påverkar trafik och utsläppsmängder till följd av att mellan 80 och 90 % av inköpsresorna till externa etableringar görs med bil. Samtidigt kräver trafikens miljömål att de totala körsträckorna med bil måste minska.

I princip innebär externa handelsetableringar ökade mängder trafik och utsläpp, medan handelsetableringar med hög tillgänglighet för hållbara färdsätt, t.ex. cykel och kollektivtrafik, ger upphov till lägre utsläpp. Den här publikationen tillhandahåller en metod och vägledning för konsekvensbeskrivningar av handelsetableringar med fokus på att tydliggöra externetableringars effekter på trafik och miljö.

Artikelnr: TV15985