Webbutik

MENY

Lakning av kväve i bergmassor från tunnlar

Dokumentbeteckning: 2019:174

Denna rapport ingår i forskningsprojektet ”Tunneldrivning med grövre borrhål för en bättre kontur och minskade kvävehalter”. En del i det projektet var att förändra sprängtekniken så att andelen odetonerat sprängmedel minskar. I denna rapport redovisas lakningsförsök av tunnelberg från förbifart Stockholm. Försöken genomfördes vid Jehanders täkt Löten som är en av mottagarna av tunnelberg. Lakningen gjordes på 0/150 mm sortering och vid varje försök lakades 30 ton berg placerade i tre 10 m3 containrar. Totalt gjordes fyra försök. Resultaten visar en stor spridning vilket beror på att det mesta av kvävet sitter i finandelen. Försöken visade att 1,8-23 % av kvävet från sprängmedlet fanns i sprängstensmassorna och provet med det högsta värdet hade extremt mycket finmaterial i sig. För att räkna ut den totala mängden kväve inklusive det som följer med länshållningsvattnet, användes data från ett flertal tunnelprojekt som inte recirkulerat länshållningsvattnet. Utifrån dessa data så ligger andelen sprängmedel som inte detonerar på ca 3-26 %. Det finns många sätt att minska kvävehalterna och framförallt handlar det om att hantera sprängmedlet så man inte spiller så mycket vid laddning och att ladda på rätt sätt. Att spränga konturhålen med patronerat sprängmedel istället för strängemulsion skulle också minska andelen kväve och dessutom ge finare tunnelkontur.
Artikelnr: TVD-51881