Webbutik

MENY

Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter

Dokumentbeteckning: 2019:076

De transportpolitiska målen ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. En möjlig del i arbetet med att erbjuda ett effektivt transportsystem är att införa High Capacity Transports (HCT), det vill säga fordon med högre kapacitet, exempelvis i form av längd och tyngd, än vad som är möjligt med dagens konventionella fordon. Möjligheterna att framföra tyngre lastbilar med en maxbruttovikt på upp till 74 ton finns redan på delar av det svenska vägnätet, där de första vägarna öppnades för konventionell trafik i juli 2018. Att tillåta längre lastbilar skulle kunna bidra till att öka möjligheterna för att effektivisera transportsystemet och minska miljöbelastningen från godstransporter på väg, och dessutom bidra till att stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Inom ramen för detta uppdrag utreds förutsätt- ningarna för att framföra längre lastbilar på det svenska vägnätet, konsekvenserna av ett sådant upplåtande samt vilka författningsändringar som krävs för att det ska bli möjligt.
Artikelnr: TVD-40313