Webbutik

MENY

Kulturhistoriskt värdefulla broar - region väst

Dokumentbeteckning: 2017:200

Trafikverket Region Väst har upprättat denna regionala bevarandeplan för kulturhistoriskt intressanta broar i Hallands, Västra Götalands och Värmlands län. Arbetet har pågått under 2015–16 och baserar sig på samma urvalskriterier och avgränsningar, som låg till grund för den riksomfattande broinventering av Vägverkets och Banverkets broar som genomfördes åren 1996–98. Denna plan för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla broar ur ett regionalt perspektiv (i fortsättningen benämnd ”Regional plan för bevarandevärda broar”) har utarbetats med Nationell plan för bevarandevärda broar som grund. Syftet med planen är att från ett regionalt perspektiv peka ut bevarandevärda broar utifrån i första hand ett kulturhistoriskt synsätt. Planen ska fungera som ett viktigt inslag i Trafikverkets arbete med att utveckla samverkan mellan teknik, vägarkitektur och kulturmiljövård.
Artikelnr: TVD-14159
Specifikationer
Language Swedish SV