Webbutik

MENY

Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen - En underlagsrapport i inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 − 2033 och 2022 − 2037

Dokumentbeteckning: 2020:222

Frågor om kompetensförsörjning i transportsektorn har tidigare inte i någon större utsträckning behandlats inom ramen för den långsiktiga planeringen. I uppdraget om att ta inriktningsunderlag ingår att beskriva hur kompetensförsörjningen kan säkras för att planera och genomföra investeringar, reinvesteringar och underhåll. Allt pekar på ett totalt ökat behov av resurser och kompetens inom transportområdet. Redan nu upplever många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande planer. För att möta behovet av kompetens behöver utbildningssystemet utvecklas och bli mer flexibelt.
Artikelnr: TVD-68174