Webbutik

MENY

Klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg, Sträckorna Järna-Göteborg och Jönköping-Lund

Dokumentbeteckning: 2017:162

Under 2016 upprättades en samlad effektbedömning för byggande av höghastighetsjärnväg sträckorna Järna-Göteborg och Jönköping-Lund. Som ett komplement till den samlade effektbedömningen syftar denna studie till att ge en fördjupad klimatanalys av åtgärden samt att ge en gemensam beskrivning av klimatpåverkan från fullt utbyggd höghastighetsjärnväg och visa på skillnader i klimatpåverkan vid en utbyggnad av hela systemet respektive endast delar av det. Det har dessutom gjorts känslighetsanalyser av de utsläpp som uppstår under byggtiden samt hur en större överflyttning från flyg till tåg skulle påverka resultaten.
Artikelnr: TVD-7618

Slutligen har höghastighetsjärnvägens roll i ett klimatscenario beskrivits. De beräkningar som redovisas är avsedda att ligga till grund för beskrivningar i delprojektens miljökonsekvensbeskrivningar/miljöbedömningar och framtagande av ett Trafikverksgemensamt budskap om klimateffekterna av en höghastighetsjärnväg. 

Länkar till underlagsrapporter:

Underlagsrapport Klimatpåverkan från byggande av höghastighetsjärnväg PM del 3, Klimatkalkyl inklusive klimatkrav

Underlagsrapport Effekter av höghastighetsjärnväg i Trafikverkets klimatscenario 3 - PM