Webbutik

MENY

Kilometerskatt för lastbilar

Dokumentbeteckning: 2006:49

I denna förstudie redovisas effekter av ruttvalsförändringar vid införande av en på marginalkostnader baserad kilometerskatt, differentierad utifrån fordonstyp och vägkategori inom Vägverket Region Väst. Dessa effekter jämförs med de effekter som finns utan kilometerskatt och med de effekter som finns om kilometerskatten inte differentieras på vägtyp. Vid analysen har verktyget Sampers/Samkalk använts samt resultat från Vägverkets arbete med att skatta Marginalkostnader.
Förstudien visar att en kilometerskatt som differentieras enbart på fordonstyp kan komma att stimulera den tunga trafiken att använda mindre önskade vägar därför att antalet körda kilometer blir relativt viktigare än färdtiden. Om istället en kilometerskatt differentieras både med avseende på fordonstyp och vägkategori kan den motsatta effekten visas. Lastbilstrafiken stimuleras att i större utsträckning än idag utnyttja det ”bättre” vägnätet. Förstudien visar också att en differentierad kilometerskatt utifrån både fordonstyp och vägtyp ger en större samhällsekonomisk nytta och en större beteende påverkan jämfört med alternativet när differentiering sker enbart utifrån fordonstyp.
Förstudien lämnar förslag på hur ett mer djupgående studium av kilometerskatter skulle kunna genomföras.
Denna studie behandlar inte tekniska lösningar för att införa ett kilometerskattesystem.
Artikelnr: TV12157