Webbutik

MENY

Juridisk tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshantering

Dokumentbeteckning: 2019:181

Ett av miljöbalkens mål är att minska uppkomsten av avfall och att i så stor utsträckning som möjligt använda det avfall som ändå uppstår. Nuvarande lagstiftning och tillämpning leder i många fall till att uppgrävda schaktmassor klassas som avfall och därmed måste hanteras enligt avfallslagstiftningen. För att nå framgång och uppnå hållbar masshantering som styr mot en ökad återanvändning och återvinning krävs planering av masshanteringen från tidiga skeden till genomförande. Det krävs också en bred samverkan mellan olika teknikområden där bland annat landskapsarkitektur spelar en viktig roll. En arbetsgrupp med representanter från Trafikverkets olika VO har tagit fram en rapport ”Juridisk tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshantering”, Publikationsnummer: 2019:181. Ambitionen med rapporten är att ge en för Trafikverket gemensam tolkning av nu gällande miljö- och avfallslagstiftning för att på så sätt uppnå en praktiskt tillämpbar hantering av schaktmassor.
Artikelnr: TVD-55120