Webbutik

MENY

IT-stöd i svensk kollektivtrafik

Dokumentbeteckning: 2003:93

I mitten av 1990-talet publicerade "Delegationen för transporttelematik" i samarbete med Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF, en skrift som tog fasta på hur landets trafikhuvudmän då använde IT som ett redskap för att utveckla en väl fungerande kollektivtrafik samt vilka planer man såg i framtiden för utnyttjande av IT. Framtidstron var god, men hur har det gått? SLTF vill med denna rapport söka klargöra vad landets trafikhuvudmän har åstadkommit sedan dess; har man nått de mål man satte upp och har man tagit till vara de möjligheter som tekniken erbjuder?

Artikelnr: TV11598