Webbutik

MENY

Inventering av stationer och stationsnära miljöer del 2 - region syd

Dokumentbeteckning: 2017:149

Kollektivtrafiken på järnväg fortsätter att öka och resenärerna använder ofta flera transportslag med flera delresor och genomför byten på bland annat stationer. För resenärerna är det viktigt att ”hela resan” fungerar och stationen med sina omgivningar fyller därför en viktig funktion. Hela stationen eller bytespunkten, ska idag betraktas som en stationsplats jämfört med den tidigare synen att stationshuset var att betrakta som stationen. På stationen finns flera olika aktörer som var och en har en roll som stationsförvaltare för de delar av stationen man ansvarar för.
Artikelnr: TVD-8645

Ramböll Sverige AB genomförde under 2014 en inventering av 30 stationer och stationsnära miljöer inom Region Syds geografiska område. Under 2017 inventerades ytterligare 33 stationer av ÅF Infrastructure AB på uppdrag av Trafikverket. För att bibehålla en konsekvent bedömning och hög jämförbarhet har till stor del samma inventeringsmetodik använts vid det senare inventeringsfället, men med några mindre justeringar. En tydlig skillnad mellan de respektive investeringstillfällena är att vid det senare har enbart mindre stationer med klassindelning 4 eller 5 inventerats.


26 stationer har inventerats och beskrivs i både text och bild i denna rapport. Ytterligare 7 stationer har inventerats men redovisas endast i denna rapporten i form av en översiktlig bristanalys. Samtliga 33 inventerade stationer sammanställs i detalj i Bilaga 1 – Basfakta inventerade stationer