Webbutik

MENY

Inventering av lavar, svampar, mossor, insekter och fladdermöss i Klagstorpsallén (väg O2886)

Dokumentbeteckning: 2017:239

Naturcentrum AB har på uppdrag av Trafikverket inventerat lavar, mossor, svampar, insekter och fladdermöss i en större allé i Klagstorp, drygt 6 km söder om Skövde, Västra Götalands län. Allén består av totalt 196 träd. Ek är det dominerande trädslaget i allén, följt av ask, lönn, lind och alm. Enstaka träd av klibbal, asp, hästkastanj, apel och sälg förekommer också. Särskild vikt lades vid eventuella förekomster av rödlistade arter, signalarter, sällsynta arter och sådana arter som är upptagna i artskyddsförordningen, dessa arter kallas för särskilt skyddsvärda arter i denna rapport. Fältinventeringarna utfördes av Petter Bohman och Svante Hultengren. Niklas Franc artbestämde de insekter som fångades i fönsterfällorna.
Artikelnr: TVD-12473