Webbutik

MENY

Inventering av GCM-passager och farthinder i tättbebyggt område – Handledning

Dokumentbeteckning: 2013:091

Målet är en halvering av antalet döda i trafiken till år 2020. För att säkerställa att målet uppnås ska ett antal indikatorer på utvecklingen, följas löpande. En av dessa indikatorer är:
- andelen säkra GCM-passager utmed huvudnätet för bil
För att kunna följa denna indikator har två nya företeelsetyper förts in i NVDB. Det gäller dels farthinder (definieras som en permanent åtgärd för att tvinga biltrafik att sänka hastigheten) och dels GCM- passage (definieras som en ordnad passage för gång och/eller cykel och/eller moped på huvudvägnät för bil inom tättbebyggt område). Införandet i NVDB gäller utmed statligt och kommunalt vägnät med funktionell vägklass 1-5.

Artikelnr: TV17489