Webbutik

MENY

Inventering av artrika vägkanter vid Ånimmen – sammanställning och analys

Dokumentbeteckning: 2012:151

Trakten kring Ånimskog, Dals Långed och Dals Rostock i Dalsland, dvs. det område som berggrundgeologiskt hör till den s.k. Dalformationen, har en intressant flora p.g.a. det bitvis stora inslaget av kalkrika mineral i olika skiffrar. Detta avspeglar sig även i vägkantsfloran som längs ett flertal vägsträckor i området är artrik och har intressanta inslag, t ex av olika arter av orkidéer och hävdgynnade arter. Vägsträckorna som omger sjön Ånimmen, dvs. väg 2226, 2227, 2232 samt ett kortare avsnitt av väg 2228, vilka står i fokus i denna utredning, är alla klassade som artrika vägkanter av Trafikverket. Syftet med utredningen är att ge en mer preciserad bild av de botaniska värdena längs berörda sträckor.
Artikelnr: TVD-13064