Webbutik

MENY

Inventering av artrika vägkanter i region Mitt och Öst mellan perioden 2014 och 2016, inklusive en sammanställning av inventeringsresultaten för 2014 tom 2016

Dokumentbeteckning: 2017:034

 

I dagsläget utgör vegetationen i vägkanterna en viktig livsmiljö för många arter som traditionellt hör hemma i det äldre odlingslandskapet. Som konsekvens av att odlingslandskapet gradvis moderniserats har stora arealer av viktiga biotoper försvunnit för många kärlväxter och insekter och därmed som resultat har viktiga ekologiska funktioner försämrats. Många av dessa arter har funnit sin tillflyktsort i vägkanterna och andra infrastukturbiotoper som kraftledningsgator m.m. Miljön i infrastrukturens biotoper efterliknar delvis den hävd som tillämpats i de äldre jordbrukslandskapen. Eftersom arealen vägkanter är så pass stor och är fördelad över hela landet utgör biotopen i vägkanten en viktig faktor i arbetet med att stärka ekologiska funktioner och biologisk mångfald som berör dlingslandskapets arter.

Artikelnr: NP-3572

Från inventeringar genomförda under mitten och slutet av 1990-talet finns många utpekade
artrika vägkanter. Inventeringsmetoderna har varierat över tid och därför har Trafikverket
utarbetat en inventeringsmetodik och naturvärdesklassning för att underlätta arbetet med
biologisk mångfald, och för att få ett enhetligt och kvalitetssäkrat underlag för beslut om
skötsel och underhåll. Den här rapporten bygger på inventeringar genomförda enligt den nya
inventeringsmetodiken och är en resultatsammanställning av de inventeringar som gjordes på
de artrika vägkanterna som tidigare pekats ut längs region Mitts och region Östs vägnät.
Inventeringarna är gjorda driftområdesvis och utförda på driftområden som ska upphandlas
för kommande skötsel. Inventeringarna gjordes under perioden 2014 till och med 2016.
Rapporten gör även en djupdykning i 2016 års inventeringar. Syftet med inventeringarna är
att skapa en översikt över utvecklingen, tillståndet och skötselstatus för de artrika vägkanterna i region Mitt och region Öst.

 

Författare: Magnus Sjölund