Webbutik

MENY

Integrering av ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar inom infrastrukturprojekt

Dokumentbeteckning: 2018:167

Det forskningsprojekt som redovisas i denna rapport har undersökt hur ekosystemtjänster har hanterats, och kan komma att föras in, i beslutsunderlag för infrastrukturplanering framöver.

Fokus för analysen har i första hand varit att kartlägga vad som är möjligt att åstadkomma inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbeskrivningar. Ansatsen har emellertid varit något bredare än enbart MKB och även samrådsmaterial och samlade effektbedömningar har studerats.
Artikelnr: TVD-23022

 

Utifrån en granskning av ett trettiotal olika infrastrukturprojekt i Sverige valdes sju fallstudier ut för att undersöka i mer detalj. För var och en av dessa sju projekt genomfördes en kartläggning av vilka ekosystemtjänster som berördes i de olika fallstudierna baserat på MKB och hur dessa idag beskrivs (explicit eller implicit). Vidare gjordes en kartläggning av respektive fallstudies MKB-process med fokus på samråden och de samlade effektbedömningarna. MKB-dokument, samrådsmaterial och yttranden studerades utifrån olika aktörers perspektiv för att få information om vilka värden som påverkas eller riskerar att påverkas i de aktuella fallen, vilket i många fall också går att koppla till påverkan på ekosystemtjänster. Därefter gjordes en analys av resultaten kring hur påverkan på ekosystemtjänster kan hanteras inom MKB för planering av vägar och järnvägar, och hur Trafikverket kan bygga vidare på de analyser som redan görs inom befintliga processer.

 

Projektet har huvudsakligen försökt besvara tre frågor.

 

  1. Vilka ekosystemtjänster berörs av projekt för infrastruktur idag?

  2. Hur hanteras dessa ekosystemtjänster i befintlig MKB och miljöbeskrivning för infrastruktur?

  3. Hur kan ekosystemtjänster hanteras i MKB och miljöbeskrivning för infrastruktur framgent?

    Resultatet av forskningsprojektet och diskussion kring dessa frågor har sammanställts i denna rapport.