Webbutik

MENY

Indata till godsflöden

Dokumentbeteckning: 2017:129

 

 

Trafikverket har ett nationellt ansvar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen avseende samtliga trafikslag inkluderande byggnation, drift och underhåll av vägar och järnvägar. Verksamheten som helhet fordrar därmed kunskap om nuvarande och förväntade trafik- och transportflöden.

 

Studiens allmänna bedömning är att Trafikverket bör kunna bedriva en mer effektiv verksamhet med stöd av verklighetsbaserade data för trafik- och godsflöden. Mer träffsäker data ger möjligheter att bättre anpassa drift och underhåll efter trafikinfrastrukturens verkliga utnyttjande samt gör det möjligt att tidigare förbereda byggandet av ny trafikinfrastruktur vid nya behov. Även varuägare inom industri och handel förväntas att påverkas av tillgång till verklighetsbaserad trafik- och transportdata genom möjligheter till bättre transportsamordning.  Detta bedöms realistiskt då en ökad digitalisering med uppkopplade fordon och gods ger helt nya tekniska förutsättningar för verklighetsbaserade databaser.

 

 

 

Artikelnr: TVD-6174

Projektet är en pilotstudie och har inte haft ambitionen att fastställa och sammanställa trafik- och transportdata för olika branscher utan istället undersöka om denna infallsvinkel skulle kunna vara värd att utreda och utveckla mer. Pilotstudien inkluderade intervjuer och samverkan med representanter för trafikinfrastruktur samt branscherna stål och detaljhandel.

 

Vår sammanvägda slutsats och bedömning är att tillgång på verklighetsbaserad data kommer att utgöra grunden för framtidens sätt att sammanställa information som kan användas för underhåll, drift samt utveckling av ny trafikinfrastruktur.