Webbutik

MENY

Hur Trafikverkets verksamhet förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafikbranschen att nå sitt fördubblingsmål

Dokumentbeteckning: 2016:143

Trafikverket fick i regleringsbrev 2015-12-18 i uppdrag att redovisa hur dess verksamhet förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafikbranschen att nå sitt fördubblingsmål. Trafikverket redovisar de mest relevanta samarbeten som genomförts sedan fördubblingsmålet formulerades, vad vi gör inom underhåll samt de åtgärder i transportsystemet som genomförts och planeras att genomföras för åren 2014-2019, som har förbättrat eller kommer att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafikbranschen att nå sitt fördubblingsmål.
Artikelnr: TV2110

För att kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig krävs planering och förutsättningsskapande för ett effektivt transportsystem. Trafikverket samverkar med andra aktörer inom kollektivtrafikområdet och deltar aktivt i regionala och lokala planeringsprocesser. Det handlar bland annat om att ge råd och stöd till regionala kollektivtrafikmyndigheter och medverka i persontransportråd för diskussion om aktuella ämnen kopplat till kollektivtrafik. Framtagande av vägledningar och handböcker för planering som främjar kollektivtrafiken är exempel på andra aktiviteter inom Trafikverkets verksamhet som är viktiga i sammanhanget.

För att öka andelen resor med kollektivtrafik krävs en bättre pålitlighet i systemet och en konkurrenskraftig restid/turtäthet. Trafikverket genomför åtgärder för att vidmakthålla ett robust transportsystem samt trimningsåtgärder och större investeringsåtgärder som bidrar till att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet och pålitlighet. Stora effekter uppstår till följd av stora investeringar, såsom Citybanan som ger ny kapacitet för pendling inom och till och från Stockholm och tunneln genom Hallandsås som ökade kapaciteten på Västkustbanan när den öppnades för trafik i december 2015. Kollektivtrafiken på väg får lokalt bättre punktlighet och högre kapacitet genom åtgärder som kollektivtrafikkörfält och bussprioritering.

Genom att avtala om interregional kollektivtrafik som är transportpolitiskt motiverad men inte kan bedrivas kommersiellt verkar Trafikverket för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken. I och med denna förbättrade tillgänglighet möjliggörs alternativet att resa med kollektivtrafik hela resan.

Trafikverket svarar för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter. Inom kollektivtrafikområdet har forskningen blivit mer samlad i och med etableringen av det nationella kunskapscentrumet för kollektivtrafik, K2. I K2 möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. Exempel på aktuella forskningsprojekt är utvärdering av stadsmiljöavtalen, kollektivtrafik som verktyg för hållbara städer, att styra mot ökad kollektivtrafikandel, guidelines för Bus Rapid Transit och spårväg, kollektivtrafik på vatten och samordning av linjetrafik och anropsstyrd trafik.

Avslutningsvis redovisas redan inlämnade rapporter till regeringen 2015/16 med kopplingar till kollektivtrafik.