Webbutik

MENY

Hinder för ökad överflyttning till intermodala järnvägstransporter - delredovisning av regeringsuppdrag

Dokumentbeteckning: 2019:212

För att kunna nå de transportpolitiska målen om tillgänglighet för medborgare och näringsliv i hela landet samtidigt som klimatmålen ska kunna nås krävs att varje transportslag effektiviseras. Då järnvägen har lägre klimatpåverkan än vägtransporter är det viktigt att järnvägen nyttjas så effektivt som möjligt, både för personresor och godstrafik, för att transportsystemet i sin helhet ska bli så effektivt som möjligt. Det är därför angeläget att järnvägen kan ta så stor andel av godstransporterna som möjligt inom de begränsningar som ges av den befintliga järnvägsanläggningen. Varje trafikslag måste effektiviseras vart och ett för sig, men även tillsammans för att transportsystemet som helhet ska vara effektivt och hållbart.
Artikelnr: TVD-54964

Viljan att flytta över transporter från väg till intermodala järnvägstransporter är stor, både hos varuägare och tågoperatörer. Hindren för en ökad överflyttning till järnväg, som framkommer i dialogen med branschföreträdare, är främst järnvägens bristande tillförlitlighet samt järnvägens högre kostnader jämfört med vägtransporter. För att en öka överflyttningen av gods krävs fler insatser hos branschens aktörer för att göra järnvägstransporter mer attraktiva. Till detta behövs även insatser från samhällets aktörer för att stimulera utveckling och innovation. Även åtgärder för robusta logistikupplägg som är konkurrenskraftiga över tid behövs.