Webbutik

MENY

Hastighetsundersökning 2020 - resultatrapport

Dokumentbeteckning: 2020:267

Trafikverket genomförde under perioden 15 maj - 30 september 2020 en undersökning av fordonshastigheter på de statliga vägarna. Motsvarande undersökningar genomfördes årligen under perioden 1996-2004 samt 2012 och 2016. Undersökningen baseras på ett slumpmässigt urval av 1500 mätplatser, men kan generaliseras till hela det statliga vägnätet.
Artikelnr: TVD-68661

Resultat presenteras för följande grupper:

  • statliga vägar
  • riket som helhet och trafikverksregioner alla fordonsslag sammanslagna till totaltrafik samt separat för personbilar utan släp, lastbilar med släp och mc 
  • de olika skyltade hastigheterna (upp till 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 och 120 km/tim)
  • vägtyp (motorväg, mötesfria vägar, ej mötesfria vägar)

Resultaten presenteras i tabeller som skattade nivåer och som skattade förändringar mellan år 2016 och år 2020. De skattade förändringarna avser hela mätperioden för respektive undersökningsår. Resultaten presenteras också i diagram som visar fördelningen av trafikarbetet över hastighetsklasser. Tidsserier, med start år 2000, presenteras för en del av parametrarna.

Baserat på data från Trafikverkets databaser redovisas även trafikarbete och väglängd upp-delat efter skyltad hastighet och vägtyp. Den genomsnittliga skyltade hastigheten på statliga väga