Webbutik

MENY

Hantering av tjärhaltiga beläggningar

Dokumentbeteckning: 2004:90

Denna vägledning ska användas vid projektering och utförande av vägåtgärder och ingå som kontraktshandling vid upphandling. Publikationens första del anger de väsentligaste råden avseende detektering av vägtjära och kontakt med ansvarig miljömyndighet. Därefter följer fördjupade beskrivningar och utförligare anvisningar för provtagning, identifiering, lagring och återvinning av tjärhaltiga asfaltmassor

Artikelnr: TV11817