Webbutik

MENY

Handbok – Riskanalys vald järnvägssträcka

Dokumentbeteckning: 2019:207

Handboken beskriver en metodik för att göra systematiska översiktliga riskanalyser, som kan användas vid inventeringar för att identifiera platser längs järnvägsnätet som har en förhöjd risk för att drabbas av naturhändelser som översvämningar, erosionsskador, bortspolningar, ras och skred. Resultatet från inventeringar med metodiken kan ge underlag för att prioritera och planera åtgärder i Trafikverkets planeringsprocess och ge underlag för klimatanpassningsåtgärder.

Metodiken är inriktad mot analys av naturrisker som berör järnvägar och järnvägsbroar, samt risker knutna till järnvägsanläggningen som berör omgivningen. När det handlar om naturrisker så är dessa till största delen vattenrelaterade. Metodiken är därför väl lämpad för att identifiera platser med förhöjd risk pga. klimatförändringar kopplade till vatten (ökade nederbördsmängder, fler skyfall, höjda havsnivåer, torrare klimat etc.). Metodbeskrivningen hanterar händelserna:

• bortspolning
• erosion
• översvämning
• ras och skred.

En liknande metodik, ”Riskanalys vald vägsträcka” används sedan lång tid tillbaka inom vägtransportsystemet.
Artikelnr: TVD-54328