Webbutik

MENY

Höghastighetståg, sidofunktioner depåer

Dokumentbeteckning: 2016:171

 

Planerna på att bygga nya järnvägssträckningar i Sverige mellan våra tre största städer med åtkomst till mellanliggande större orter som Norrköping, Linköping, Jönköping, Borås och Lund skapar en god marknad för de nya höghastighetstågen. Förväntningen är att de nya banorna med deras sträckningar och tempo kommer att överföra stora persontrafikvolymer från inrikesflyget och vägsidan, då höghastighetstågen kommer vara ett mycket attraktivt alternativ. 


Det nya höghastighetsnätet frigör dessutom kapacitet på det befintliga järnvägsnätet, vilket ger utrymme för bättre regionaltrafik och fler godståg, vilket även leder till utveckling och förbättring av det befintliga nätet.  

 

 

Artikelnr: NP-5126

Järnvägsnäten i och kring storstäderna är redan idag hårt belastade och det finns stor efterfrågan på att framförallt öka den regionala tågtrafiken, vilket gör att särskilda satsningar måste ske i dessa områden, oavsett höghastighetsbanor eller ej, för att kunna säkerställa den ökade trafiken. De nya banornas trafik kommer att ledas på det konventionella järnvägsnätet närmast storstäderna, vilket ställer stora krav på infrastrukturen närmast dessa städer nyttjas effektivt.  

Syftet med denna rapport är inte att vara ett styrande beslutsdokument. Det är istället ett kunskapsdokument som ska ge Trafikverket en bra inblick om fordon för höghastighetsbanor, deras underhåll och vilka systemutvecklingssteg som föreligger. Syftet är också att beskriva vilka depådimensioner och funktioner som kan komma att krävas, samt vilka geografiskt realiserbara platser dessa kan placeras på med för- och nackdelar. Måttuppgifter och geografiska placeringar ska således inte övertolkas, utan ska vara ett kunskapsunderlag för den fortsatta planeringen.

Denna rapport utgör ett FOI-uppdrag för portfölj 3 och har tagits fram av AFAB Train på uppdrag av Lennart Lennefors. Utredningsledare har varit Joakim Weijmer med biträdande utredningsledare Per-Ove P Forest.