Webbutik

MENY

Godsanalyser i den långsiktiga planeringen 2020

Dokumentbeteckning: 2020:091

I rapporten analyseras effekter för godstrafiken av ett antal inriktningsalternativ för den framtida transportpolitiken under perioden 2022-2033. Två scenarier beskrivs och analyseras, dels ett utredningsalternativ benämnt ”Prognos B”, där det förutom dagens beslutade styrmedel och åtgärder har antagits en förstärkt bonus-malus för nya bilar samt höjd reduktionsplikt så att klimatmålet nås genom en hög andel biobränsle, dels ett utredningsalternativ kallat ”Prognos C”, som innebär höjda körkostnader för att minska biltrafiken för att kunna nå klimatmålet med en begränsad efterfrågan på biodrivmedel. Dessa utredningsalternativ stäms av med Trafikverkets gällande Basprognos (här kallat ”Prognos A”) och som bygger på redan beslutade styrmedel och åtgärder.
Artikelnr: TVD-59427