Webbutik

MENY

Framkomlighetsprogram. Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt

Dokumentbeteckning 2018:185

Stockholmsregionen växer kraftigt och den historiskt höga tillväxten väntas fortsätta. Staden förtätas och nya stadsdelar byggs. En kraftig tillväxt ställer krav på att transporterna fungerar väl men redan idag är transportsystemet i regionkärnan hårt belastat och i högtrafik delvis överbelastat. Fokus i detta program ligger på det primära vägnätet, dvs. de huvudstråk som binder samman de centrala delarna i regionen. I programmet har tio inriktningar formulerats, som ska prägla arbetet med att göra transportsystemet mer effektivt och som bygger på de ovan nämnda förhållningssätten. Inom varje inriktningsområde anges vilka principer som Trafikverket arbetar efter.
Artikelnr: TVD-25348