Webbutik

MENY

Forskning och innovation - PM till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2017:153

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Regeringen har i direktiven till den nationella transportplanen pekat ut sex områden där transportsektorn är av stor betydelse för samhällsutvecklingen: klimatet; bostadsförsörjningen; godstransporterna; tillgänglighet och sysselsättning i hela landet; digitaliseringen och ett inkluderande samhälle. En av de största utmaningarna är att tillgodose det ökade behovet av transporter, samtidigt som transportpolitiska och andra relevanta samhällsmål ska uppnås. I sin forskningsproposition framhåller regeringen betydelsen av att forsknings- och innovationspolitiken bidrar till kunskap för att skapa mer hållbara städer, transportsystem med fossilfria och resurseffektiva transporter och resor.
Artikelnr: TVD-7437

Sverige står inför en stor utmaning där vi måste ställa om till ett hållbart transportsystem där ingen dör på grund av utsläpp, buller eller trafikolyckor och där transporterna är fossilfria. Dessutom eftersträvar Sverige ett transportsystem som är inkluderande, jämställt och bidrar till minskade sociala klyftor. För att bidra till genomförandekraft krävs en vision och etappmål, samt forskning som stimulerar till nya lösningar, innovationer och implementering. 

 

Det räcker inte med att göra det vi hittills gjort fast mer effektivt utan det krävs mer eller mindre ett paradigmskifte. Eftersom omställningen mellan det befintliga och det framtida är stor och komplex, kommer många aktörer att behöva samverka och nya lösningar verifieras i demonstrationsprojekt för att bättre kunna se hur olika steg mot hållbarhet kan tas framöver. Å andra sidan har efterfrågan på hållbara lösningar aldrig varit större och dessutom skapar teknikutvecklingen goda förutsättningar för förnyelse. Nedanstående förslag utgår från ett trafikslagsövergripande synsätt men lyfter vid behov även fram forsknings-, utvecklings- och innovationsbehov hos de enskilda trafikslagen.