Webbutik

MENY

Femstegsmodellen - affärsmodell med ruttoptimering för ökad transporteffektivitet vid urbana godstransporter

Dokumentbeteckning: 2016:100

Urbana godstransporter har under de senaste åren hamnat allt mer i fokus genom deras upplevda negativa påverkan på stadsmiljön samt utsläpp av växthusgaser och hälsofarliga emissioner. För att nå miljömål samt öka våra städers attraktivitet krävs en ny inriktning i utvecklingen av transportsystemet, en utveckling mot ett mer transportsnålt samhälle där effektivare godstransporter i stadsmiljö är en del av lösningen. Den ökade urbaniseringen och förtätningen av städer ställer nya krav på urbana godstransporter. Ökad effektivitet och resursoptimerade transporter blir en förutsättning för en framtida fungerande stad. Dagens utmaning med ökande trängsel och låga fyllnadsgrader för godstrafiken måste på sikt lösas.
Artikelnr: NP-TV1934

Femstegsmodellen är en vidareutveckling av kommunal samordnad varudistribution som ökar fyllnadsgraden, minskar antal körda kilometer och ger färre distributionsbilar för samma mängd gods. Konceptet har i denna studie överförts och testats på en privat aktör. Det unika med Femstegsmodellen är att den fokuserar på att styra godstransporterna redan i upphandlingsskedet och använder rutt-
optimering som verktyg för att öka energieffektiviteten. Rätt använd kan modellen ge betydande samhällsekonomiska vinster samtidigt som den ger kostnadsbesparingar för transportköpare och ökad lönsamhet i transportörsledet.


Studien har utarbetats inom ramen för Trafikverkets FoI-verksamhet och för innehållet svarar författaren Olof Moen (Kulturgeografi, Göteborgs Universitet), databearbetning och simuleringar med ruttoptimering har utförts av Daniel Moback (WSP Analys & Strategi).